.RU

Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Дата07.06.2017өлшемі135.21 Kb.

Әдістемелік нұсқаулар

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/05
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Мемлекеттік бюджет» пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларға арналған

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/05
БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

«____»_____________200_ жҚұрастырушы: аға оқытушы Мухамедова М.М. _______________


Қаржы кафедрасы

050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

«Мемлекеттік бюджет» пәнін оқуына арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________200 ж.

Хаттама №____

Кафедра меңгерушісі______________Попп Л.А.

Қаржы - экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

«____»_________200_ ж. Хаттама №_____

ОӘҚ төрағасы ____________________Л.A. Сидорова

1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәннің мақсаты – студенттерде бюджеттік жүйенің құрылуы мен қызмет етуі туралы теориялық білім мен тәжірибелік қабілеттіліктерді қалыптастыру.

Алға қойылған мақсатқа жету үшін пәннің өткізілуі бойынша келесі тапсырмаларды орындау керек:

-бюджеттің экономикалық мазмұны мен оның макроэкономикалық реттеудегі рөлін, бюджеттік жүйенің құрылу қағидаларын, әр түрлі дейгейдегі бюджеттердің құрылу мен атқарылу тәртібін зерттеу;

-барлық деңгейдегі бюджеттердің кірістері мен шығындарын құрастыру үрдісін ұйымдастырудағы теориялық білімді, олардың көлемін жоспарлаумен есептеу әдісін білу;

-ҚР-да бюджет үрдісін ұйымдастыру негіздерін зерттеу;

-ҚР-дағы бюджеттік жүйені реформалау туралы көкейтесті мәселелер мен сұрақтарды қарастыру;

Пәнді оқығаннан кейін, сіз мынаны білетін боласыз;

-МБ-ң экономикалық құрылымын;

-бюджет жүйесін;

-бюджеттік жіктелуді;

-бюджеттік кірістердің экономикалық құрылымын;

-салықтық түсімдерді болжауды;

-МБ-ң шығындар жүйесін, олардың жоспарлану мен қаржыландырылу негіздерін;

-білім беруге бюджет шығындарын;

-денсаулық сақтауға бюджет шығындарын;

-әлеуметтік көмек пен әлеуметтік жәрдемге бюджет шығындарын;

-тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бюджет шығындарын;

-бюджет орындалуындағы қазынаның рөлін;

-бюджеттік реттеуді;

Практикалық сабақтарда және СӨЖ тапсырмаларын орындауда қатыса отырып, сіздер мыналарды үйренесіздер:

-бюджет орындалуын және құрастырылуын талдау;

-салықтық түсімдерді болжау;

-білім беруге бюджет шығындарын бөлу;

-денсаулық сақтауға бюджет шығындарын бөлу;

-әлеуметтік көмек пен әлеуметтік жәрдемге бюджет шығындарын бөлу; • -тұрғын - үй коммуналдық шаруашылығына бюджет шығындарын бөлу.

«Мемлекеттік бюджет» курсы «Экономикалық теория», «Қаржы», «Салық және салық салу», «Қаржылық бақылау және аудит» секілді пәндерді оқыған кезде алған білімдер негізінде құрылады.

2 Дәріс сабақтарының мазмұны

1 тақырып Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мазмұны.

Бюджет механизмінің құрылымы. Мемлекеттік бюджеттің қызметтері.

1. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

2. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
2 тақырып Мемлекеттік бюджет экономиканы басқарудың құралы ретінде.

Қаржы ресурстарын бөлудегі сандық және сапалық мінездемелер.

1. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

2. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
3 тақырып Бюджеттік жүйе

Бюджеттік жүйенің түсінігі. «Бюджеттік жүйе туралы заңы». ҚР бюджеттік жүйенің құрылымы.

1. Бюджетная система Российской Федераций: Учебник/ М.В .Романовского, О.В. Врублевской. – М.В.Романовский и др.; Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.621с.

2 Бюджетной системе. Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года №357-1 с изменениями и дополнениями. – Алматы:ЮРИСТ,2003.-42с

3. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

4. Утебаев Государственный бюджет


4 тақырып Бюджеттің жеке түрлерінің экономикалық мазмұны мен мінездемесі.

Бюджеттің жеке түрлерінің құрылымы мен мазмұны.

1.Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2.Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
5 тақырып Бюджеттік жіктелу

Бюджеттік жіктелудің рөлі мен маңызы

1. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

2. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
6 тақырып Бюджет аралық қатынастарды реттеу механизмі

«Республикалық бюджет туралы» Заңға сәйкес уақытша кассалық бөлінуді жабу көздері.

1. Финансы на макроуровне:учебное пособие для вузов/Н.Ф: Самсанов,Н.П.Бараникова, Н.И.Строкова. – М.: Высшая школа,1998-192с.

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник/ Под ред. О.В.Соколовой.-М.:Юрист,2001.-783с

3. Финансы. Деньги. Кредит.:Учебник/Под ред О.В. Соколовой.-М.: Юрист,2001.-783с
7 тақырып Бюджеттік жүйені басқару

Бюджеттік жүйені басқару әдістері. Бюджеттік жүйені басқарумен айналысатын органдар.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2. Государственный бюджет: Учебник/Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А. И др. –Алматы: РИК, 1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
8 тақырып Бюджет түсімдерінің экономикалық мазмұны

Бұрын берілген несиені өтеу бюджетке түсетін түсімдердің бір көзі ретінде.

1. Қаржы (В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.);Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика,1995. - 432с.

2.Финансы и крдеит в системе управления народным хозяйсивам. М-: Экономика, 1987 – 247с.


9 тақырып Бюджетке кіріс түсімдерін жоспарлаудың негіздері

Жоспарлау мәні. Жоспар құрудың әдістері. Бюджетке түсетін жоспар түрлері.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2. Государственный бюджет: Учебник/Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А. И др. –Алматы: РИК, 1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
10 тақырып Бюджетке салықтық түсімдердің түсуін болжау

Салық реформасы және жергілікті бюджеттердің кіріс базасын нығайту мәселелері

1. Экономика/С. Фишер, Р.Дорнбуш, Шмалензи Р. Пер с англ. Общ. Ред. И предисл. Г.Г Сапова. – М.: Дело,2001. -864 с.

2 Экономика/С. Фишер, Р.Дорнбуш, Шмалензи Р. Пер с англ. Общ. Ред. И предисл. Г.Г Сапова. – М.: Дело,лтд,1995. -824 с.


11 тақырып Бюджетке салықтық емес түсімдердің түсуін болжау

Бюджетке салықтық емес түсімдердің түсінігі. Бюджетке салықтық емес түсімдердің түрлері. Бюджетке салықтық емес түсімдерді болжау әдістері.

1. 2001 жылғы 12 маусымдағы №209-II ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі.

2. Қарақұсова Г.Д. Салықтар мәні және пайдалану тәжірбиесі.-Алматы, 1994.


12 тақырып Капиталмен жасалынатын операциялардан алынатын кірістер, ресми трансферттер, бюджеттен берілген несиелерді өтеу.

Бұрын берілген несиелерді өтеу. Ақысы төленген үкіметтік кепілдіктердің және мемлекеттік кепілдігі бар қарыздардың талаптарын өтеу.

1. Қаржының жалпы теориясы: Оқулық

2. ҚР-ғы қаржы жүйесінің қайта құрылуы.Азия даму банкінің басылымы.Вашингтон.


13 тақырып Мемлекеттік бюджеттің шығындар жүйесі.

Бюджеттік шығындар түсінігі. Бюджет шығындарының түрлері.

1. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозиной. –М.:Банки ибиржи, ЮНИТИ,1995-256с.

2. Преобразовоние финансовой системы в Республике Казахстан. Публикация Азиатского банка развиьия. Вашингтон-*Алматы-Манила,1997.

3. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

4. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

5. Утебаев Государственный бюджет
14 тақырып Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетуге жұмсалатын бюджет шығындарын жоспарлау мен қаржыландыру.

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетулерге шығыстардың бөлінуі. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсетуге жұмсалатын бюджет шығыстарын жоспарлау мен қаржыландыру әдістері.

1 ҚР Бюджет кодексі

2. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

3. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

4. Утебаев Государственный бюджет


15 тақырып Қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік, соттар мен прокуратура шығындарын қаржыландыру

Қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік, соттар мен прокуратура шығындарын бөлу. Қорғаныс, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік, соттар мен прокуратура шығындарын жоспарлау мен қаржыландыру әдістері

1 Бюджетный Кодекс Республики Казахстана

2. Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


16 тақырып Бюджеттің білім саласы шығындары.

Білім саласына бюджет шығындарының бөлінуі. Білім саласына бюджет шығындарын жоспарлау мен қаржыландырудың әдістері.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2 Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


17 тақырып Бюджеттің денсаулық сақтау саласына шығындары.

Денсаулық сақтау саласына шығындарының бөлінуі. Денсаулық сақтау саласынан бюджет шығындарын жоспарлау мен қаржыландырудың әдістері.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2.Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


18 Тақырып. Бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке шығындары.

Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке шығындардың бөлінуі. Әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке шығындарды жоспарлау мен қаржыландыру әдістері.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2. Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


19 тақырып Тұрғын - үй коммуналдық шаруашылығына бюджет шығындары

Тұрғын - үй құрылысы. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа жергілікті бюджет шығындарын құру ерекшеліктері. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылықта өткізілетін реформаның негізгі қағидалары мен бағыттары.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2.Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


20 тақырып Бюджеттің мәдени, спорт және ақпарат кеңістігіне шығындары.

Елдің мәдени мұрасының құрылу ерекшеліктері «ҚР мәдениет туралы» заңы.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2.Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


21 тақырып Бюджеттің өнеркәсіп, құрылыс және жер қойнауларына шығындары

Инвестициялық жобалар, осы саладағы сыртқы құралдар арқасында жүзеге асырылатын жобалар,оларды бюджет арқылы қаржыландыру механизмі

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2.Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


22 тақырып Көлік пен байланыс салаларын қаржыландырудағы бюджет рөлі.

Әуе көлігі, оны қаржыландыру ерекшеліктері. Міндеттемелерді есебін жүргізудің тәжірибесі.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2. Государственный бюджет:Учебник/Ильясов К., Саткалиева В.,Зейнельгабдин А. И др. –Алматы:РИК,1994.-268с.


23 Тақырып Ауыл, орман, су, балық шаруашылығын және табиғатты қорғау шараларын қаржыландыру

Ауыл, орман, су, балық шаруашылығын және табиғатты қорғау іс шарларын қаржыландыру көздері мен әдістері

1. Инвестиционные проекты,реализуемые за счет внешних займов в области сель Бюджетной Кодекс Республики Казахстан

2. Государственный бюджет: Учебник/ Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А. И др. – Алматы: РИК,1994.-268с.


24 Тақырып Бюджеттердің баланстылығы, дефицит, профицит

Бюджет баланстылығы, дефицит және профицит түсініктері

1. Қазақстан Республикасының бюджеттік Кодексі.

2. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.

3. Утебаев Государственный бюджет
25 Тақырып Бюджет дефицитін қаржыландыруға қажетті құралдарды қарызға алу механизмі.

Бюджетке қарыздарды алу әдістері, бюджет дефицитін өтеу әдістері

1. Қазақстан экономиканың қаржы-несиелік мәселелері.Ғылыми еңбектер жинагы.

2. Қаржы (В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.);Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика,1995. - 432с.

3.Халық шараларын басқару жүйесіндегі қаржы және несие.
26 Тақырып Бюджет үрдісіндегі ұйымдастыру негіздері, бюджетті құру, қарастыру, бекіту, іске асыру.

Бюджетті іске асыру туралы есептерді құрастыру және бекіту. Бюджеттік көрсеткіштердің экономикалық талдауы.

1 Карагусова Г. Д. Налоги: сущность и практика использования. - Алматы, 1994.

2 Общая теория финансов: Учебник/ Л.А. Дробозина, Ю.Н. Костантинова, Л.П. Окунева и др.; Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 – 256 с.


27 Тақырып Бюджетті іске асырудағы қазынаның рөлі.

Қазынаны модернизациялау және оның негізгі элементтері

1.Жакипбеков С.Т.Казначейский механизм исполнения бюджета (некоторые вопросы истории, теории и практики)/Под научной редакцией К.К Ильясова. – Алматы: Каржы-каражат, 1999.-128с .

2. Журнал Транзитная экономика

3. Журнал Финансы
28 Тақырып Бюджет бақылауын ұйымдастыру.

Оны жүзеге асыру формалары мен әдістері. Ревизия бюджеттік бақылаудың негізгі формасы ретінде. Бюджеттің бақылау органдары.

1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

2. Бюджетная система Российской Федераций: Учебник/ М.В . Романовского, О.В. Врублевской. – М.В.Романовский и др.; Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.621с.3. Государственной бюджет: Учебник/Ильясов К., Сатқалиева В., Зейнельгабдин А и др. –Алматы: РИК,1994.-268с.
3 Негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімі

Негізгі

 1. Бюджетный Кодекс Республики Казахстан

 2. Утебаев Государственный бюджет

 3. Государственный бюджет: Учебник/ Ильясов К., Саткалиева В., Зейнельгабдин А. и др. – Алматы: РИК, 1994. – 268 с.

 4. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других платежах в бюджет» от 12 июня 2001 года №209-II

 5. О бюджетной системе. Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1999 года № 357-1 с изменениями и дополнениями. – Алматы: ЮРИСТ, 2003. – 42 с.


Қосымша

 1. Жакипбеков С.Т. Казначейский механизм исполнения бюджета (некоторые вопросы истории, теории и практики) / Под научной редакцией К.К. Ильясова. – Алматы: Каржы-каражат, 1999. – 128 с.

 2. Журнал Транзитная экономика

 3. Журнал Финансы

 4. Журнал Финансы и кредит

 5. Журнал Финансы Казахстана

 6. Журнал Экономика

 7. Карагусова Г. Д. Налоги: сущность и практика использования. - Алматы, 1994.

 8. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А. Дробозина, Ю.Н. Костантинова, Л.П. Окунева и др.; Под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 – 256 с.

 9. Преобразование финансовой системы в Республике Казахстан. Публикация Азиатского банка развития. Вашингтон - Алматы - Манила, 1997.

 10. Финансово-кредитные проблемы экономики Казахстана. Сборник научных трудов под ред. проф. Ильясова К. К. - Алматы, 1995.

 11. Финансы (В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.); Под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 432 с

 12. Финансы и кредит в системе управления народным хозяйством. – М.: Экономика, 1987 – 247 с.

 13. Финансы на макроуровне: Учебное пособие для вузов / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, Н.И. Строкова. – М.: Высшая школа, 1998 – 192 с.

 14. Финансы. Денежное обращение. Кредит.: Учебник для вузов/ Под ред. Проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 449 с.

 15. Финансы. Деньги. Кредит.: Учебник/ Под ред. О.В. Соколовой. – М.: Юрист, 2001. – 783 с.


Достарыңызбен бөлісу:

metodika-vospitaniya-osnovnih-dvigatelnih-kachestv-u-skalolazov-sredstvami-specialnoj-fizicheskoj-podgotovki.html
metodika-vzaimoattestacii-metodicheskie-rekomendacii-pedagogicheskim-rabotnikam-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij.html
metodika-zapomni-risunok-59-metodika-viuchi-slova-64-metodika-da-i-net-72-analiz-rezultatov-issledovaniya-77-psihologo-pedagogicheskie-rekomendacii-napravlennie-na-razvitie-pamyati-starshih-doshkolnikov-81.html
metodiki-analiza-vitaminov-vitamin-a.html
metodiki-i-priemi-psihokorrekcii-affektivnoj-sferi-akcentuacii-haraktera-vidi-mehanizmi-dezadaptacii-socialno-pedagogicheskaya.html
metodiki-opredeleniya-bistrodejstviya-sistemi-sintezatorov-chastot-s-fapch-s-elementami-kommutacii.html
 • letter.bystrickaya.ru/oblastnoj-konkurs-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-zhivaya-starina.html
 • literatura.bystrickaya.ru/skazka-muha-cokatuha-zvuchit-melodiya-v-lesu-rodilas-elochka.html
 • education.bystrickaya.ru/1-registraciya-informacionnih-resursov-i-sistem-data-novosti-27-02-2012-3.html
 • books.bystrickaya.ru/dialektika-esteticheskogo-kak-teoriya-chuvstvennogo-poznaniya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/skazka-sredstvo-vospitaniya-prekrasnogo-u-rebyonka-s-osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostyami.html
 • studies.bystrickaya.ru/i-vvedenie-metodika-provedeniya-funkcionalnih-obzorov-doklad-podgotovlen-dlya-pravitelstva-rossijskoj-federacii.html
 • universitet.bystrickaya.ru/struktura-potrebleniya-valovogo-vnutrennego-produkta-razvitih-stran--investicii-i-ih-mesto-v-ekonomicheskoj-sisteme.html
 • composition.bystrickaya.ru/pervaya-fiziko-geograficheskie-stranica-5.html
 • reading.bystrickaya.ru/koncepciya-sovremennogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-gimnaziya-polikulturnogo-prostranstva.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-2-konstitucionnoe-sudebnoe-processualnoe-pravo-kak-otrasl-prava.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zadaniya-dlya-samostoyatelnogo-vipolneniya-metodicheskoe-posobie-yavlyaetsya-razrabotkoj-elektivnogo-kursa-po-predmetu.html
 • textbook.bystrickaya.ru/institucionalizm.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-pervij-kanal-26-11-2004-novosti-12-00-00-agoshkov-evgenij-12.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-ii-razrabotka-psihologicheski-obosnovannih-metodik-obucheniya-deyatelnosti-psihologiya-i-metodika-uskorennogo-obucheniya.html
 • abstract.bystrickaya.ru/18-bolgarskaya-kuhnya-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-specialnosti-271200-tehnologiya-produktov-obshestvennogo-pitaniya.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-sostavlen-mladshim-lejtenantom-ivashovim-n-i-stranica-5.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-studentov-k-proverke-ostatochnogo-urovnya-znanij-pered-izucheniem-disciplini-kotelnie-ustanovki-i-parogeneratori-stranica-2.html
 • tasks.bystrickaya.ru/12-formulirovka-problemi-celi-zadach-marketingovogo-issledovniya-marketingovoe-issledovanie.html
 • control.bystrickaya.ru/ekonomicheskij-i-socialnij-sovet-nachalnaya-neotredaktirovannaya-versiya-stranica-4.html
 • institut.bystrickaya.ru/tematicheskoe-planirovanie-po-istorii-drevnego-mira-5-ab-klass.html
 • universitet.bystrickaya.ru/svyatoj-grigorij-palama-i-tradiciya-otcov-vostochnie-otci.html
 • education.bystrickaya.ru/-4-sudebnij-poryadok-rassmotreniya-individualnih-trudovih-sporov-uchebnik-pod-redakciej.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kuedinskij-rajonnij-metodicheskij-centr.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-disciplini-ekonomika-i-menedzhment-visokih-tehnologij-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-napravleniyu-magistraturi-biologiya-profil-obshaya-biologiya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/razvitie-tehnicheskogo-tvorchestva-uchashihsya-pri-izuchenii-specdisciplin-i-v-kruzhkovoj-rabote.html
 • essay.bystrickaya.ru/e-v-prozorova-vichislitelnie-metodi-mehaniki-sploshnoj-sredi-spbgu-1999.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematika-vipusknih-kvalifikacionnih-rabot-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-izucheniyu-disciplini-bankovskoe-delo.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vedomosti-stranica-16.html
 • predmet.bystrickaya.ru/shpori-po-ekonomike-predpriyatiya-1-kurs.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primernaya-instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-obshestvennih-obedineniyah-stranica-2.html
 • abstract.bystrickaya.ru/28-agropromishlennij-kompleks-nevelskij-municipalnij-rajon.html
 • thescience.bystrickaya.ru/katrin-blyum-dyuma.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-reestr-vserossijskih-loterej-chast-i-stranica-52.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-zaochnikov-srednih-professionalnih-uchebnih-zavedenij-po-specialnosti-0601.html
 • holiday.bystrickaya.ru/narrativ-kak-sintaksicheskoe-prostranstvo-funkcionirovaniya-soyuzov-s-konkretizatorami.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.